Study it, Know it, Use it Laughing
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

เข้าสู่ระบบป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
You are here:
PDF พิมพ์ อีเมล

n

      Noun (คำนาม) คือ คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ คุณสมบัติ ซึ่งเราสามารถเห็น ได้ยิน จับต้องและ ดมกลิ่นได้ ไปจนถึงนามธรรม ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ มีวิธีการแบ่ง ฺNoun ได้หลายหัวข้อ เช่น แบ่งตามลักษณะการใช้ แบ่งตามชนิดและแบ่งตามจำนวน
        การแบ่งคำนามตามลักษณะการใช้ เราสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ออกเป็น 5 ชนิดด้วยกัน คือ
  1. Common Noun    (สามานยนาม)
  2. Proper Noun       (วิสามานยนาม)
  3. Collective Noun  (สมุหนาม)
  4. Material Noun     (วัตถุนาม)
  5. Abstract Noun    (อาการนาม)

1 Common Noun   หรือ สามานยนาม คือนามที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ทั่วๆ ไป ไม่ชี้เฉพาะ เจาะจง เช่น man     ผู้ชาย       woman    ผู้หญิง    girl      เด็กหญิง     boy     เด็กชาย
teacher    ครู-อาจารย์       student     นักเรียน      cat   แมว      dog    สุนัข     ant     มด
ิbook    หนังสือ     pen    ปากกา       car   รถยนต์      hospital    โรงพยาบาล    school   โรงเรียน

1 Proper Noun   หรือ วิสามานยนาม คือนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่ Proper Noun ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่เสมอ เช่น
     ชื่อวัน   Sunday    วันอาทิตย์         Monday     วันจันทร์        Tuesday    วันอังคาร
                 Wednesday  วันพุธ     Thursday   วันพฤหัสบดี    Friday     วันศุกร์  Saturday   วันเสาร์
    ชื่อเดือน    January   มกราคม    February    กุมภาพันธ์    March   มีนาคม    April   เมษายน
                   May   พฤษภาคม    June   มิถุนายน    July    กรกฎาคม    August   สิงหาคม
                 September   กันยายน   October   ตุลาคม   November   พฤศจิกายน   December ธันวาคม
    ชื่อประเทศ   Australia    ออสเตรเลีย    Brazil   บราซิล   Canada   แคนนาดา    China   จีน
    ชื่อสถานที่    The Grand Palace   พระบรมมหาราชวัง    Big Ben   หอนาฬิกาบิกเบน
                        The River Nile     แม่น้ำไนล์        The White House     ทำเนียบขาว

Collective Noun   หรือ สมุหนาม คือนามที่ใช้เรียกชื่อหมู่คณะ กลุ่ม ฝูง โดยมากมักเป็นคำผสม ที่คั่นด้วย of เช่น a group of children      เด็กกลุ่มหนึ่ง       a herd of cattle    วัวฝูงหนึ่ง
                          a bunch of flowers       ดอกไม้ช่อหนึ่ง     a school of fish    ปลาฝูงหนึ่ง
                          a set of tool             เครื่องมือชุดหนึ่ง      a gang of theives   โจรก๊กหนึ่ง
                          a chain of mountains   ภูเขาเทือกหนึ่ง    a heap of stones    หินกองหนึ่ง
       คำคำเดียว บางคำถือเป็น Collective Noun ด้วย คือ
      Cabinet       คณะรัฐมนตรี         Committee       คณะกรรมการ      family     ครอบครัว
      government   คณะรัฐบาล      Jury       คณะลูกขุน      staff      คณะบุคคล    faculty   คณะอาจารย์
      team      คณะ ชุด ทีม     crew      ทีมงาน      troop     กองทหาร   choir   คณะนักร้องประสานเสียง
      คำเหล่านี้จะถือเป็นคำเอกพจน์หรือพหูพจน์ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้ใช้ว่า หมายถึงทั้งกลุ่ม หรือแยกเป็นรายบุคคล เช่น
      This group of children is the best in our school. (ใช้เอกพจน์เพราะหมายถึงนักเรียนทั้งกลุ่ม)
      A group of children are turning their music instrument. (ใช้พหูพจน์เพราะเด็กแต่ละคนกำลังปรับ เสียงเครื่องดนตรีของตัวเองอยู่)

Material Noun   หรือ วัตถุนาม คือนามที่ใช้เรียกเนื้อวัตถุ ได้แก่ นามที่เป็นของเหลว แร่ ธาตุ โลหะ เช่น   air      อากาศ          gold         ทอง           ice       น้ำแข็ง          meat     เนื้อ
                  sand   ทราย           salt          เกลือ         soil       ดิน               water     น้ำ
                  wood   ไม้              tea          น้ำชา         coffee     กาแฟ
      Material Noun เมื่อใช้เดี่ยวๆ เป็นเอกพจน์เสมอ เช่น
                 Water is clean.     น้ำสะอาด
                 Milk is good for your health.    นมมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
      Material Noun ใช้ร่วมกับ Common Noun เมื่อต้องการทราบเป็นหน่วยๆ เช่น
                A glass of water is set on the table.    น้ำแก้วหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ
                I drink two glasses of milk everyday.    ฉันดื่มนมสองแก้วทุกวัน

Abstract Noun   หรือ อาการนาม คือนามที่ใช้เรียกคุณสมบัติ สภาวะ หรือการกระทำ นามกลุ่มนี้ ไม่มีตัวตนที่จับต้องได้ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยมักใช้ การ หรือ ความ นำหน้า เช่น
              happiness              ความสุข               kindness              ความกรุณา
              beauty                   ความสวย             cleaverness         ความฉลาด
              honesty                 ความซื่อสัตย์         poverty                ความจน
              friendship              มิตรภาพ               manhood             ความเป็นลูกผู้ชาย
              richness                ความรวย              strength               ความเข้มแข็ง
              action                   การกระทำ             drinking               การดื่ม
              eating                   การกิน                  movement           การเคลื่อนไหว

Type of Noun
Function of Noun
Article

 
Custom Search