พิมพ์

number

การอ่านตัวเลขสามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ เลขที่เป็นจำนวนนับ Cardinal number
และเลขที่เป็นลำดับ Ordinal number

Cardinal
number
 
Ordinal number
Cardinal
number
 
Ordinal
number
one
1
first
twenty-seven
27
twenty-seventh
two
2
second
twenty-eight
28
twenty-eighth
three
3
third
twenty-nine
29
twenty-ninth
four
4
fourth
thirty
30
thirtieth
five
5
fifth
forty
40
fortieth
six
6
sixth
fifty
50
fiftieth
seven
7
seventh
sixty
60
Sixtieth
eight
8
eighth
seventy
70
Seventieth
nine
9
ninth
eighty
80
eightieth
ten
10
tenth
ninety
90
ninetieth
eleven
11
eleventh
one hundred
100
one hundredth
twelve
12
twelfth
one hundred
and one
101
one hundred
and first
thirteen
13
thirteenth
one hundred
and ten
110
one hundred
and tenth
fourteen
14
fourteenth
one thousand
1,000
one thousandth
fifteen
15
fifteenth
one thousand
and ten
1,010
one thousand
and tenth
sixteen
16
sixteenth
one thousand
one hundred
1,100
one thousand
one hundredth
seventeen
17
seventeenth
ten thousand
10,000
ten thousandth
eighteen
18
eighteenth
ten thousand
and one
10,001
ten thousand
and first
nineteen
19
nineteenth
ten thousand and ten
10,010
ten thousand and tenth
twenty
20
twentieth
ten thousand
one hundred
10,100
ten thousand
one hundredth
twenty-one
21
twenty-first
one hundred
thousand
100,000
one hundred
thousandth
twenty-two
22
twenty-second
one hundred thousand one hundred
100,100
one hundred thousand one hundredth
twenty-three
23
twenty-third
one hundred and one thousand
101,000
one hundred and one thousandth
twenty-four
24
twenty-fourth
one hundred and ten thousand
110,000
one hundred and ten thousandth
twenty-five
25
twenty-fifth
one million
1,000,000
one millionth
twenty-six
26
twenty-sixth