พิมพ์

t

      Tense หรือ กาล คือรูปของคำกริยาที่แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่เกิด ความต่อเนื่อง ของกริยาที่เกิด และความสมบูรณ์ของกริยา มีการผันรูปกริยาแตกต่างกันออกไป และมีโครง สร้างตายตัว แบ่งออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ คือ

    1. Present Tense  (ปัจจุบันกาล)
    2. Past Tense     (อดีตกาล)
    3. Future Tense   (อนาคตกาล)

        ในสามหลักใหญ่ๆ นี้ แบ่งย่อยออกไปได้อีกชนิดละ 4 Tense ย่อย ดังนี้

1   1. Present Simple Tense               ปัจจุบันกาลธรรมดา
1   2. Present Continuous Tense              ปัจจุบันกาลกำลังกระทำอยู่
1   3. Present Perfect Tense              ปัจจุบันกาลสมบูรณ์
1   4. Present Perfect Continuous Tense              ปัจจุบันกาลสมบูรณ์แต่กำลังกระทำอยู่
1   5. Past Simple Tense              อดีตกาลธรรมดา
1   6. Past Continuous Tense              อดีตกาลกำลังกระทำอยู่
1   7. Past Perfect Tense              อดีตกาลสมบูรณ์
1   8. Past Perfect Continuous Tense              อดีตกาลสมบูรณ์แต่กำลังกระทำอยู่
1   9. Future Simple Tense              อนาคตกาลธรรมดา
1   10. Future Continuous Tense              อนาคตกาลกำลังกระทำอยู่
1   11. Future Perfect Tense              อนาคตกาลสมบูรณ์
1   12. Future Perfect Continuous Tense              อนาคตกาลสมบูรณ์แต่กำลังกระทำอยู่