พิมพ์

Present Perfect Continuous Tense

รูปประโยค              Subject + have, has + been + Verb1 เติม ing

ัตัวอย่าง :   Andrew has been living in Thailand since 1980.  
                  (แอนดรูว์ได้มาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 1980)

การใช้ Present Perfect Continuous Tense

       Tense นี้