พิมพ์

dd

เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553

- การศึกษาปกติ
http://sportact.obec.go.th/document/ART%2053/AA.rar


- การศึกษาพิเศษ
http://sportact.obec.go.th/document/ART%2053/B.rar

 

 ที่มา สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://sportact.obec.go.th/